Список трудов

Общее количество научно-методических работ — 56

Из них:

 • монографий — 3;
 • научных статей в профильных изданиях – 13;
 • докладов на научно-практических конференциях – 25;
 • прочих методических разработок – 15.

МОНОГРАФИИ:

 1. Акулюшина М.О. Динаміка інвестиційно-інноваційних процесів у нестабільному середовищі : [монографія] / В.І. Захарченко, М.О. Акулюшина. – Херсон : (Олді-плюс), 2013. – 212  с.
 2. Розвиток стратегічних підходів до управління підприємством у нестабільних умовах : [колективна монографія] / під ред. В.І. Захарченко – Донецьк : (видавництво «Ноулідж»), 2014. – 188 с.
 3. Науково-методичні засади передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів : [колективна монографія] / С.В. Філиппова, В.І. Захарченко, М.О. Акулюшина, під ред. В.І. Захарченко. – Одеса : ОНПУ , (Атлант ВОІ СОІУ), 2015. – 104 с.

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ПРОФИЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ:

 1. Акулюшина М.О. Кумулятивна оцінка життєвого циклу нововведень / В.І. Захарченко, М.О. Акулюшина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – № 466. – С. 252-255.
 2.  Акулюшина М.О. Использование логистического подхода в производственно-предпринимательском комплексе / С.А. Павлова, М.А. Акулюшина, В.А. Василиу // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць ДНУ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004 – Випуск 192 – Т.1 – С. 172-177.
 3.  Акулюшина М.О. Проблеми оптимізації інвестиційних процесів в Україні / М.О. Акулюшина, С.О. Павлова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Х. : ХПІ, 2006. – № 41 (1). – С. 13-16.
 4. Акулюшина М.О. Аналіз механізму залучення іноземних інвестицій у вітчизняне виробництво / М.О. Акулюшина // Рыночная экономика: современная теория и практика управления. Совершенствование институциональных механизмов в промышленности в условиях трансформационной экономики. – О. : Наука и техника, 2007. – Т. 10. – Вып. 11. – С. 9-20.
 5. Акулюшина М.А. Формирование экологически ориентированной системы управления производством / М.А. Акулюшина // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – О. : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2008. – Т. 11. – Вип. 18. – С. 11-19.
 6. Акулюшина М.А. Обоснование формирования инвестиционной стратегии промышленного комплекса Украины / М.А. Акулюшина // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – О. : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. – Т. 13. – Вип. 29. – С. 11-17.
 7. Акулюшина М.О. Визначення механізму передпланових досліджень інвестиційно-інноваційних проектів для промислових підприємств / М.О. Акулюшина // Економіка: реалії часу. – О. : ОНПУ, 2013. – № 3 (8). – С. 126-134.
 8. Акулюшина М.О. Інвестиційні процеси в Україні та напрями їх оптимізації / М.О. Акулюшина // «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития’2011» : зб.  наук. праць SWorld Одес. нац. морського ун-ту – Т. 14. Экономика. – О. : «Черноморье», 2011. – С. 34-38.
 9. Акулюшина М.О. Динаміка процесів кластеризації українських регіонів у нестабільному середовищі / М.О. Акулюшина, Л.І. Чернишова // «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте’2012» : зб.  наук. праць SWorld Одес. нац. морського ун-ту. – О. : «Черноморье», 2012. – Т. 22. – С. 85-89.
 10. Акулюшина М.О. Визначення рівня інвестиційно-інноваційної привабливості регіону / М.О. Акулюшина // Економіка: реалії часу. – О. : ОНПУ, 2012. – № 3-4 (4-5). – С. 157-166.
 11. Акулюшина М.О. Особливості проведення передпланових досліджень інвестиційно-інноваційних проектів для промислових підприємств / М.О. Акулюшина // «Аспект» : наук. журн. : зб. наук. праць за матеріалами ІІ МНПК «Современные взгляды на проблемы экономического и технического развития предприятий» – Донецьк : ТОВ «Цифрова типографія», 2013. – С. 41-48.
 12. Акулюшина М.О., Чернишова Л.І. «Інтерактивні методи навчання як сучасний напрямок активізації пізнавальної діяльності студентів» / М.О.Акулюшина, Л.І. Чернишова // Наук.-метод. семінар: „Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів”.  — Одеса : Наука і техніка, Випуск №7 —  2013 — С. 83 —88.
 13. Акулюшина М.О. Особливості планування інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств у нестабільному економічному середовищі / М.О. Акулюшина // Wirtschhaft und Manadgement : Theorie und Praxis : Sammelwerk der wisseschaftlichen. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg,  Deutschland, 2014. – Vol. 1. – S. 167-172.
 14. Акулюшина М.О., Киртока М.М. Інноваційно-інвестиційна політика України: Стимулювання та шляхи вдосконалення / М.О. Акулюшина, М.М. Киртока  // Wirtschhaft und Manadgement : Probleme der wissenschaft und Praxis . – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg,  Deutschland, 2014. – Vol. 1. – S. 180-184.
 15. Акулюшина М.О. Застосування методики SWOT-аналізу при плануванні інвестиційно-інноваційниих процесів на підприємстві. / М.О. Акулюшина // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков : Технологический центр, №1/6 (21), 2015. – С.8-14.

ДОКЛАДЫ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 1. Акулюшина М.О. Нові підходи у викладанні курсу «Інвестиційний менеджмент» / В.І. Захарченко, М.О. Акулюшина // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта – 2002», 5-7 березня 2002 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ. «Наука і освіта», 2002. – С. 19-20.
 2. Акулюшина М.О. Модель процесса финансирования инвестиционного проекта / С.А. Костромин, Е.И. Масленников, М.О.Акулюшина // Матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф. «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми», 15 травня 2003 р., Одеса. – О. : «Астропринт», 2003. – С. 170-174.
 3. Акулюшина М.А. Направления реформы региональных финансов / М.А. Акулюшина, С.А. Павлова , Е.И. Масленников // Труды четвертой Междунар. научн. конф. студ. и  молодых ученых «управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост», 2003 р., Донецьк. – Донецьк: ДонНУ, 2003 – Часть 2 – С. 76-77.
 4. Акулюшина М.О. Информационная технология проведения рейтинговой оценки как элемент системы управления / М.А. Акулюшина , С.А. Павлова // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта – 2004», 10-25 лютого 2004 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ. «Наука і освіта», 2004. – Том 14 – С. 6-8.
 5. Акулюшина М.О. Програмування як форма державного регулювання економіки / М.О.Акулюшина, С.О. Павлова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.  «Дні науки-2005», 15-27 квітня 2005 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : «Наука і освіта», 2005. – Т. 12. – С. 6-7.
 6. Акулюшина М.О. Проблеми оптимізації інвестиційних процесів в Україні / М.О. Акулюшина, С.О. Павлова // Матеріали V  Міжнар. наук.-практ. конф.  «Дослідження й оптимізація економічних процесів» «Оптимум-2006», 23-24 листоп. 2006 р., Харків. – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – С. 165-166.
 7. Акулюшина М.О. Необхідність попереднього ТЕО інвестиційного проекту на стадії прогнозування його ефективності / М.О. Акулюшина, С.О. Павлова // Матеріали ІХ  Міжнар. наук.-практ. конф.  «Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми», 21-22 листоп. 2007 р., Донецьк. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – С. 234-236.
 8.  Акулюшина М.А. Развитие экологически ориентированной системы управления производством / М.А. Акулюшина, Н.Н. Дечева // Материалы  Междунар. наук.-практ. конф.  «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2008», 15-25 дек. 2008 г., Одесса. – О., 2008. – С. 37-40.
 9. Акулюшина М.А. Программно-целевое планирование в организациях / М.А. Акулюшина, С.А. Павлова // Матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Шляхи виходу України із світової фінансово-економічної кризи, 31 берез. 2009 р., Донецьк. – Донецьк :  ТОВ «ДЕГІ», 2009. – 507 с. – С. 18-19.
 10. Акулюшина М.А. Анализ и усовершенствование системы управления региональным развитием / М.А. Акулюшина, С.А. Павлова, А.А. Змерзлая // Сб. научн. трудов по материалам международной науч.-практ. конф. «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘ 2009», 5-17 октября 2009 г., Одесса. – Одесса : Черноморье, 2009. – Т.7. – С. 28-29.
 11. Акулюшина М.О. Особливості інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для економіки українських регіонів / М.О. Акулюшина, О.В. Кирев // Матеріали XVI Всеукр. наук.-метод. конф. «Проблеми економічної кібернетики’2011», 14-16 верес. 2011 р., Одеса. – О. : ОНПУ, 2011. – Т. 3.– С. 64-65.
 12. Акулюшина М.О. Інвестиційні процеси в Україні та напрями їх оптимізації / М.О. Акулюшина // Зб.  наук. праць SWorld  Одес. нац. морського ун-ту: материалы МНПК  «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ’2011», 4-15 жовт. 2011 р. – Т. 14. Экономика. – О. : «Черноморье». – 2011. – С. 34-38.
 13. Акулюшина М.О. Планування розвитку інвестиційно-інноваційного проектування у сучасних умовах господарювання  / М.О. Акулюшина, І.В. Сирбу, М.М. Миндру // Матеріали XVIІ Всеукр. наук.-метод. конф. «Проблеми економічної кібернетики’2012», 26-28 верес. 2012 р. , Одеса. – О. : ОНПУ, 2012. – Т. 2. – С. 85-86.
 14. Акулюшина М.О. Типовий портрет сучасного розвиненого регіонального туризму / М.О. Акулюшина, А.І. Богданова // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Naukova mysl informacyjnej povieki – 2012», 07-15 marca 2012 r., Przemysl – Przemys. Nauka i studia, 2012. – V. 8. – С. 79-82.
 15. Акулюшина М.О. Аналіз сучасного стану туристичного ринку України / М.О. Акулюшина, А.І. Богданова // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Найновите научни постижения – 2012», 17-25 матр 2012 г., София. – София: «Бял ГРАД – БГ» ООД, 2012. – Т. 8. – С. 15-18.
 16. Акулюшина М.О. Оцінка ефективності операцій кредитування в Україні / М.О. Акулюшина, І.І. Соколи, К.М. Сапожников // Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Бъдещите изследования – 2013», 17-25 февруари 2013 р., София. – София: «Бял ГРАД – БГ» ООД, 2013. – Т. 7. – С. 3-5.
 17.   Акулюшина М.О. Тенденції підвищення інвестиційної привабливості України та регіонів у рамках реалізації «Інвестиційної реформи Держави» /  М.О. Акулюшина, В.В. Василенко, Г.М. Терпан // Матеріали І  Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту», 23 трав. 2012 р. – О. : ОНПУ, 2012. – С. 9-13.
 18.  Акулюшина М.О. Тенденції інвестиційно-інноваційних процесів у промисловості Одеського регіону в умовах кризових явищ / М.О. Акулюшина, А.С. Писницька // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту», 23 трав. 2013 р. – О. : ОНПУ, 2013. –  С. 196-198.
 19. Акулюшина М.О. Бізнес-планування та його місце в стратегічному управління підприємства / М.О. Акулюшина, А.С. Костнетно // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи». Т.2 – Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 57-60.
 20.  Акулюшина М.О. Шляхи підвищення прибутковості підприємства / М.О. Акулюшина, В.Д. Глущенко, А. О. Головатюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи». Т.3 – Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 18-20.
 21.  Акулюшина М.О. Роль товарної політики у розвитку Вітчизняних виробничих підприємств / М.О. Акулюшина Акулюшина,  Я. І. Каландирець., Н.І. Заложникова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи». Т.3 – Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 10-12.
 22.  Акулюшина М.О. Задачі і складові кадрової політики в ринкових умовах / М.О. Акулюшина, Т.І. Савкова, Н.І. Заложнікова // Матеріали ІІІ Міжнародної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 22-23 травня 2014). – Одеса, ОНПУ, 2014. – С.4-6.
 23.  Акулюшина М.А. Бизнес-планирование в современных экономических условиях / М.А. Акулюшина, В.В. Назарова, Я. И. Каландырец // Матеріали ІІІ Міжнародної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 22-23 травня 2014). – Одеса, ОНПУ, 2014. – С.169-171.
 24.  Акулюшина М.А. Проблемы развития инноваций в рекламной деятельности / М.А. Акулюшина, А.А. Бусыгина, В.Д. Глущенко // Матеріали ІІІ Міжнародної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 22-23 травня 2014). – Одеса, ОНПУ, 2014. – С.171-173.
 25. Akuliushina M., Kirtoka M. Innovative investment policy of ukraine: promotion and ways to improve / M. Akuliushina, M. Kirtoka // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Economics and management: problems of science and practice» (Nuremberg,  December 19, 2014). – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg,  Deutschland, 2014. – Vol. 1. – S. 180-184.

ПРОЧИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління» російською мовою для іноземних студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» денної форми навчання.  / Н.С. Артамонова, М.О. Акулюшина // Одеса, ОНПУ — ЕВ : КЛ05563 № 2054 – РС – 2014.
 2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Антикризове управління» російською мовою для іноземних студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» денної форми навчання. / Н.С. Артамонова, М.О. Акулюшина //  Одеса, ОНПУ — ЕВ : МВ05565 № 2055 – РС – 2014.
 3. Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Антикризове управління» російською мовою для іноземних студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» денної форми навчання. / Н.С. Артамонова, М.О. Акулюшина // Одеса, ОНПУ —  ЕВ : МВ05566 № 2056 – РС – 2014.
 4. Методичних вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Планування діяльності організацій» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій та адміністрування» денної форми навчання. / М. О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. // Одеса, ОНПУ — ЕВ : МВ05422 № 1937 – РС – 2014.
 5. Методичних вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Планування діяльності організацій» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій та адміністрування» денної форми навчання. / М. О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. // Одеса, ОНПУ — ЕВ : МВ05421 № 1938 – РС – 2014.
 6. Методичних вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності організацій» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій та адміністрування» заочної форми навчання. / М. О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. // Одеса, ОНПУ — ЕВ : МВ05418 № 1936 – РС – 2014.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Планування діяльності організацій» російською мовою для іноземних студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. / М. О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. // Одеса, ОНПУ — ЕВ : КЛ05417 № 1934 – РС – 2014.
 8. Конспект лекцій з дисципліни «Планування діяльності організацій» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. / М. О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. // Одеса, ОНПУ — ЕВ : КЛ05419 № 1935 – РС – 2014.
 9. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання (колектив авторів) / Одеса, ОНПУ — ЕВ : МВ05601 № 2117 – РС – 2014.
 10. Методичні вказівки до магістра для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» денної та заочної форм навчання (колектив авторів) / Одеса, ОНПУ — ЕВ : МВ05601 № 2117 – РС – 2014.
 11. Методичні вказівки до проведення практичних занаять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030201 «Менеджмент» денної форми навчання /  Н.С. Артамонова, М.О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. —  Одеса: ОНПУ, 2013. — 46 с. № 1728 — РС – 2013
 12. Методичні вказівки до проведення практичних занаять з дисципліни «Анализ хозяйственной деятельности» для іноземних студентів напряму підготовки 6.030201 «Менеджмент» денної форми навчання / Н.С. Артамонова, М.О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. —  Одеса: ОНПУ, 2013. — 46 с. № 1727 — РС – 2013.
 13. Методичні вказівки до курсових проектів з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030201 «Менеджмент» денної форми навчання / Н.С. Артамонова, М.О. Акулюшина, Т.Б. Городецька. — Одеса: ОНПУ, 2013. — 35 с. № 1716 — РС — 2013.

1 комментарий Список трудов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *